ประกาศทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง ผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ตำแหน่ง คนงาน สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบต. จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิจะได้รับถุงยังชีพ กรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
****สำหรับ วัน เวลา และสถานที่ที่จะดำเนินการแจกถุงยังชีพฯ อบต.มหาสวัสดิ์จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ***
12 3