วิสัยทัศน์
"มหาสวัสดิ์ เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณภาพ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล"
สอบถาม