ผลงาน / กิจกรรม
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักปลัด อบต. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณี อันดีงาม จึงได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ขึ้น เพื่อให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กปฐมวัยให้รักและหวงแหน เห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ำ

สอบถาม