ผลงาน / กิจกรรม
โครงการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มการดูแลสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชิวิตของผู้สูงอายุ ดินพร้อมปลูก

นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกอบต.มหาสวัสดิ์ มอบหมายให้จ่าเอกมนัส ประคองโพธิ์ทอง ปลัด อบต. เปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นายสมชาย มีคลองโยง ประธานสภา อบต. นายจรินทร์ มีนาทุ่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 นางวรรณา คำคม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 นางคงมณี ศรีจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 รองปลัด อบต. กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มการดูแลสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชิวิตของผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ หลักสูตร ดินพร้อมปลูก ณ บ้านนางสาวจันทร์เพ็ญ เขจรศาสตร์ หมู่ที่ 3

สอบถาม