ผลงาน / กิจกรรม
โครงการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มการดูแลสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชิวิตของผู้สูงอายุ ครบเครื่องเรื่องมะกรูด
วันที่ 6 พ.ย. 2566
นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกอบต.มหาสวัสดิ์ มอบหมายให้จ่าเอกมนัส ประคองโพธิ์ทอง ปลัด อบต. เปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายสมชาย มีคลองโยง ประธานสภา อบต. นางสาวบุบผา แซ่เหีย เลขานายก อบต. นางคงมณี ศรีจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ดร.อุดม หงส์ชาติกุล Social lap ผู้ประเมินจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย รองปลัด อบต. กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มการดูแลสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชิวิตของผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องมะกรูด ณ ลานเอนกประสงค์หมู่บ้านพฤกษา 31 หมู่ 4
สอบถาม