ผลงาน / กิจกรรม
โครงการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มการดูแลสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชิวิตของผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน 2 พ.ย. 2566
นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกอบต.มหาสวัสดิ์ พร้อมด้วย
นายสมชาย มีคลองโยง ประธานสภา อบต.
นางสาวบุบผา แซ่เหีย เลขานายก อบต.
นางคงมณี ศรีจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
รองปลัด อบต. กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มการดูแลสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชิวิตของผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องมะกรูด
ลานเอนกประสงค์หมู่บ้านกิตติชัย 8 หมู่ 4
สอบถาม