ผลงาน / กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 7 ก.ย. 2566 นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ มอบหมายให้ นายสุวรรณ สวัสดิ์จู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์, จ่าเอกมนัส ประคองโพธิ์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจสภาพปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น รวมทั้งเข้าใจการป้องกัน เฝ้าระวัง การแจ้งเหตุ การเอาตัวรอด เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงหรือเมื่อต้องช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรง ณ โรงเรียนบ้านคลองโยง ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สอบถาม