ผลงาน / กิจกรรม
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์

วันที่ 25 กันยายน 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 18 คน ออกฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ ได้จัดกิจกรรมเข้าตรวจสุขภาพ สอนสุขศึกษา สำรวจสุขาภิบาลโรงเรียน และอาหารกลางวัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

สอบถาม