ผลงาน / กิจกรรม
กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 7 ก.ย. 2566 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ โดยมี นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, นายมนัส ประคองโพธิ์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, นางสาวพนิดา ทิพย์สมัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์, พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการกองทุนฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนฯ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน บุคคลภายนอกและเจ้าหน้าที่ อปท. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการบริหารจัดการกองทุน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการ ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่
อปท. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
สอบถาม