ผลงาน / กิจกรรม
กิจกรรมป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกตำบลมหาสวัสดิ์ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ด้วยการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ตามรอบรณรงค์ ในทุกครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน โรงเรียนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานประกอบการ โรงงาน ฯลฯ อ่างต่อเนื่องในตำบลมหาสวัสดิ์ เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนและเด็ก ในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ และเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและหน่วยงานเห็นความสำคัญและตระหนักถึงภัยโรคไข้เลือดออก

สอบถาม