ผลงาน / กิจกรรม
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ นำโดย นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์, จ่าเอกมนัส ประคองโพธิ์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์, นางสาวพนิดา ทิพย์สมัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์, นายจรินทร์ มีนาทุ่ง สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เข้ารว่มจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เช้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและภาวะโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียนและเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ รวมถึงการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ในวันที่ 28 ส.ค. 2566 ณ ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

สอบถาม