ผลงาน / กิจกรรม
โครงการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2566

นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์และผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์, จ.อ มนัส ประคองโพธิ์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์, นางสาวพนิดา ทิพย์สมัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์และเจ้าหน้าที่ อปพร. ร่วมเปิดโครงการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 23-27 สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นกำลังเสริมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอีกทั้ง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือท้องถิ่นในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การรักษา ความเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเองและส่วนรวม

สอบถาม