ผลงาน / กิจกรรม
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมรณรงค์และป้องกันปัญหาโรคเอดส์ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองโยง

วันที่ 25 ส.ค. 2566 นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์, จ่าเอกมนัส ประคองโพธิ์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์, นางสาวพนิดา ทิพย์สมัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมรณรงค์และป้องกันปัญหาโรคเอดส์ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองโยง ด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจจกรมนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเฃดำเนินงานการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในโรงเรียนและเืพ่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการป้องกันตนเองและมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ตลอดจนการสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รักผิดชอบต่อตนและสังคม

สอบถาม