ผลงาน / กิจกรรม
นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ และผู้ที่ว่างงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หลักสูตร : การทำน้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาล้างจาน  ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์  โดยมี นายสมชาย มีคลองโยง ประธานสภา อบต.  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1, 2, 4  ปลัด อบต.มหาสวัสดิ์ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ,4 ร่วมเป็นเกียรติในโครงการฯ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ มีดังนี้  

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์ในการทำ น้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาล้างจาน สามารถทำใช้ภายในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย หรือทำขายประกอบอาชีพได้  

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ ผู้ที่ว่างงาน และประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ให้มีอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน  

3. เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ มีอาชีพเสริม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน  

4. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

สอบถาม