ผลงาน / กิจกรรม
วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ โดยท่านนายกพริษฐ์ ไทยนิยม พร้อมด้วย รองนายก อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. ปลัด อบต. รองปลัด อบต. นักพัฒนาชุมชน และพนักงาน อบต. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านและ มอบผ้าอ้อมผู้หญ่ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกล้ันปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สอบถาม