ผลงาน / กิจกรรม
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 ณลานกิจกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมหาสวัสดิ์
สอบถาม