ผลงาน / กิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ โดยมี นายสุวรรณ สวัสดิ์จู รองนายก อบต.มหาสวัสดิ์ สมาชิกสภาอบต. ร่วมเป็นเกียรติในโครงการฯ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งสุขภาพกายและจิตใจ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้มีกิจกรรมร่วมกัน ลดภาวะการเกิดโรคซึมเศร้าในวัยผู้สูงอายุ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุยกัน ได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สอบถาม