ผลงาน / กิจกรรม
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการวิจัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยอย่างรอบด้านโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่เทศบาลกาญจนบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม

โดยมี นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกอบต.มหาสวัสดิ์ นายเทพกาญจน์ เกียรติศิริ ปลัด อบต.มหาสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนราชการ อบต.มหาสวัสดิ์ นางสมยงค์ ทุ่งสาร ผอ.รพ.สต.มหาสวัสดิ์ และ อสม. ตำบลมหาสวัสดิ์ ร่วมเป็นเกียรติในการวิจัยครั้งนี้ ในวันพุธที่ 21ธันวาคม 2565 ณ ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนิการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุ ที่จะสามารถให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถเข้ามาให้การดูแล รักษาผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลระยะยาวได้อย่างทันท่วงที

สอบถาม