ผลงาน / กิจกรรม
วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ โดย นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ รองนายก อบต.มหาสวัสดิ์/ ประธานสภา อบต./ รองประธานสภา อบต. /สมาชิกสภา อบต./ เลขานุการนายก อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.มหาสวัสดิ์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.นครปฐม ให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์
สอบถาม