ผลงาน / กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์จัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570 )ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานกิจกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์