ผลงาน / กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 -วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา9.00-14.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

-วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา9.00-14.00 น. รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกให้แก่ประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 1-4
โดย นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายก อบต.มหาสวัสดิ์ นายภัทรพล สังขสูตร์ ท้องถิ่นอำเภอพุทธมณฑล และนางสาวอรอุมา อึ้งประเสริฐภรณ์ พัฒนาการอำเภอพุทธมณฑล พร้อมด้วย รองนายก อบต. /สมาชิกสภา อบต./เลขานุการนายกอบต. /เจ้าหน้าที่อบต.มหาสวัสดิ์ และ ประชาชนในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์เข้าร่วมกิจกรรม