ผลงาน / กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 -วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา9.00 น. ณ ลานกิจกรรม รพ.สต.มหาสวัสดิ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การจัดทำถังขยะเปียกแก่ประชาชน จำนวน 100 คน
สอบถาม