ผลงาน / กิจกรรม
มอบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า นายเคลิ้ม ปรีดาวงศ์ ผู้มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป เป็นผู้ที่รักษาสุขภาพและพลานามัยอย่างดียิ่งควรแก่การยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้สูงอายุ โดยทั่วไป ในวันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565 หมู่ 2 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดนครปฐมและเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม เข้ามอบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า นายเคลิ้ม ปรีดาวงศ์ ผู้มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป เป็นผู้ที่รักษาสุขภาพและพลานามัยอย่างดียิ่งควรแก่การยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้สูงอายุ โดยทั่วไป ในวันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565 หมู่ 2 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม