ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง มาตราการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตราการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช) แจ้งมายังกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรม กรณี "รายงานเหตุการณ์การตรวจพบการเลียบแบบหน้าเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม " จึงขอให้ อปท. ทุกแห่งดำเนินการเผยแพร่ช่างทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ที่ถูกต้อง ของศูนย์ดำรงธรรมให้ประชาชนได้รับทราบ ดังนั้นเพื่อให้การเข้าถึงช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ได้อย่างถูกต้อง อบต.มหาสวัสดิ์ จึงได้ดำเนินการเผยแพร่ช่องทางติดต่อ/การให้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงะรรมอำเภอ และศูนย์ดำรงธรรม อปท. ที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nakhonpathom.go.th/frontpage "หากสงสัยในช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรม ให้ติดต่อ ณ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโทรศัพท์ สายด่วน 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง"

สอบถาม