ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) เพื่อรับฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหา และการเสนอประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชน เพื่อนำเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จึงขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล
สอบถาม