ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)