ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเข้าร่วม ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน เพื่อรับฟังความคิดเห็น รับทราบปัญหา และการเสนอประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชน เพื่อนำเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จึงขอเรียนเชิญประชาชน เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล