ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้ว โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์