ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนสาธารณสุขฯ
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนสาธารณสุขฯ
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายรับ - รายจ่าย ประจำปี
ผลการจัดเก็บรายได้
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนา 3 ปี
ระเบียบ ข้อบังคับ ข่าวสารตำบล
กิจการสภา
 
 
 
 
โครงการเลือกตั้งสมานฉันท์ฯ และการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จำนวนผู้เข้าชม :  452

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

- โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ในวันเสาร์ที่ 29  กันยายน 2555  ระหว่างเวลา  08.30 น. - 14.30 น.  ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์  ชั้น  4

- การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)  ในวันพฤหัสบดีที่  4  ตุลาคม  2555  เวลา 09.00 น. - 12.00  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์  ชั้น  4

 
Untitled Document
Copyright © 2015 Mahasawat All Rights Reserved.