ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนสาธารณสุขฯ
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนสาธารณสุขฯ
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายรับ - รายจ่าย ประจำปี
ผลการจัดเก็บรายได้
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนา 3 ปี
ระเบียบ ข้อบังคับ ข่าวสารตำบล
กิจการสภา
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ กำหนดยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2555 (1 ม.ค.2555) จำนวนผู้เข้าชม :  805

กำหนดยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี2555 [ 1 ม.ค. 2555 ] 
  

         องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ขอเชิญชวนท่านที่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีประจำปี 2555 มายื่นแบบชำระภาษีได้ ตามรายการดังต่อไปนี้
          1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555
          2. ภาษีป้าย
ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ที่เจ้าของป้ายมอบหมาย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี (ผภ.ป.1) เว้นแต่ป้ายที่แสดงไว้ที่ยานพาหนะที่ต้องเสียภาษี ซึ่งการจดทะเบียนยานพาหนะได้กระทำในเขตท้องถิ่นนั้น ตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2555
          3. ภาษีบำรุงท้องที่
ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการที่(ภ.บ.ท.5) ตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือนเมษายน 2555


          อนึ่งในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโปรดนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร กรณีผู้ประกอบการยื่นแบบเป็นนิติบุคคล โปรดแนบหลักฐานสำเนาโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและบัตรประจำตัวของกรรมการผู้จัดการ พร้อมหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ(กรณีมอบอำนาจ) เพื่อเป็นการประกอบการยื่นแบบด้วย


          การชำระภาษีดังกล่าวให้ชำระได้ที่ ส่วนการคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 034-299-525
ฝ่ายงานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง

 
Untitled Document
Copyright © 2015 Mahasawat All Rights Reserved.