ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนสาธารณสุขฯ
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนสาธารณสุขฯ
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายรับ - รายจ่าย ประจำปี
ผลการจัดเก็บรายได้
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนา 3 ปี
ระเบียบ ข้อบังคับ ข่าวสารตำบล
กิจการสภา
 
 
 
 
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และแจกถุงยังชีพ อบต. มหาสวัสดิ์ ปี 2554 จำนวนผู้เข้าชม :  1354

   โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และแจกถุงยังชีพ   อบต. มหาสวัสดิ์  ปี  2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และแจกถุงยังชีพ   อบต. มหาสวัสดิ์  ปี  2554

 

 

  กิจกรรมเด่น  
 กิจกรรมอบต.มหาสวัสดิ์พบประชาชน และ กิจกรรมการเปิดป้ายกศน.ตำบลมหาสวัสดิ์
 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของสตรีแม่บ้าน อสม.ผู้สูงอายุและผุ้นำชุมชน
 150ปี คลองมหาสวัสดิ์
 ภาพประชาคม2553
 ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ตำบลมหาสวัสดิ์
 
 
Untitled Document
Copyright © 2015 Mahasawat All Rights Reserved.